సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    పుట్టి . నాగలక్ష్మి

    ఇప్పటి వరకూ తెలియని ‘శారదాదేవి విశ్వవిద్యాలయం’ గురించి తెలుసుకున్నాము… 🙏🏻👏💐

    Reply

Leave a Reply to పుట్టి . నాగలక్ష్మి Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: