సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  చాముందేశ్వరి

  కాశ్మీర్ కి సంబంధించిన చరిత్ర వివరాలు
  చడవబోతున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది.కశ్మీర్ యాత్ర చరిత్ర సులువుగా తెలుసుకివటం ఎలా అనుకుంటున్న నాకు ఈ రచన అనుమననివృతి చేస్తుందని అనుకుంటున్న.
  అవన్తిపురా చరిత్ర ,శిధిలాల చరిత్ర తెలుస్తుందేమో.ధన్యవాదాలు మురళీకృష్ణ గారు.

  Reply
 2. 2

  Ghandikota Viswanadham

  Sri Kasturi Muralikrishna’s translation of Neelamata Puranam has interesting right from the beginning. Writer’s effort in giving the details about Time is commendable.

  Reply
 3. 3

  Kasipathi

  It is not only about this about many aspects of our SanAtana Dharma, the dates of their happenings seem to have been by European Historians
  My opinion is that forgetting about the exact date of its happening the matter in the aspect has to be given more importance and derive benefit out of it
  If one sticks upon to find the exact date, he is missing many important aspects of our dharma.

  Reply
 4. 4

  శ్రీధర్ చౌడారపు

  మళ్ళీ వరుసబెట్టి చదవాలి. మొదలుపెడుతున్నారు.

  Reply

Leave a Reply to Ghandikota Viswanadham Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!